Thumb 43f212e8ff37065fce421d66b111b0219102989e
3cc221c2db2cdc29125e26455cf168dbbb1791f0

Estefania Pampin Zuidmeer

Ik collecteer omdat:

er zo snel mogelijk een einde moet komen aan het stierenvechten. Het is wreed vermaak met dieren en de meeste Spanjaarden zijn ertegen. Het komt ook voor in Portugal, Frankrijk, Mexico, Venezuela, Ecuador, Peru en Colombia. Ook daar wil de meerderheid van de bevolking een verbod. Het Comité Anti Stierenvechten zet zich in om een einde te maken aan het stierenvechten door middel van voorlichting, politieke lobby en samenwerking met lokale en internationale organisaties. Drie belangrijke pijlers om het stierenvechten voorgoed te laten stoppen!
8

donaties

€ 110

ingezameld